M0,M1,M2

定义:货币供应量是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。我国将货币供应量划分为三个层次:一是流通中现金M0,即在银行体系外流通的现金;二是狭义货币供应量M1,即M0加上企事业单位活期存款;三是广义货币供应量M2,即M1加上企事业单位定期存款、居民储蓄存款和其他存款。

M1-M2差值与大盘叠加走势图

M1-M2同比增长率的差值是股市资金供应的一个指标之一 若M1-M2的差值不断变大,说明存款活期化,企业和居民交易活跃,经济景气度上升。若M1-M2的差值不断变小,则表明企业和居民选择将资金以定期的形式存在银行,未来可选择的投资机会有限,多余的资金开始从实体经济中沉淀下来,经济运行回落。 货币供应与股市之间的实证关系表明,M1-M2差值与上证指数呈现较为明显的正向关系。M1-M2差值的拐点对股指有指示作用。

M0,M1,M2月份数据

月份 流通中现金(M0) 货币(M1) 货币和准货币(M2)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2022年07月 96500.00 13.90% 0.51% 661800.00 6.70% -1.86% 2578100.00 12.00% -0.13%
2022年06月 96011.17 13.80% 0.49% 674374.81 5.80% 4.54% 2581451.20 11.40% 2.15%
2022年05月 95546.86 13.50% -0.08% 645107.52 4.60% 1.41% 2527026.15 11.10% 1.09%
2022年04月 95626.49 11.40% 0.51% 636139.01 5.10% -1.38% 2499710.90 10.50% 0.08%
2022年03月 95141.92 9.90% -2.15% 645063.80 4.70% 3.77% 2497688.34 9.70% 2.30%
2022年02月 97227.70 5.80% -8.44% 621612.11 4.70% 1.26% 2441488.90 9.20% 0.43%
2022年01月 106188.87 18.50% 16.92% 613859.35 -1.90% -5.19% 2431022.72 9.80% 2.02%
2021年12月 90825.15 7.70% 3.88% 647443.35 3.50% 1.56% 2382899.56 9.00% 1.14%
2021年11月 87433.41 7.20% 1.57% 637482.04 3.00% 1.82% 2356012.76 8.50% 0.85%
2021年10月 86085.78 6.20% -0.90% 626082.12 2.80% 0.23% 2336160.48 8.70% -0.28%
2021年09月 86867.09 5.50% 2.13% 624645.68 3.70% -0.32% 2342829.70 8.30% 1.32%
2021年08月 85059.20 6.30% 0.40% 626658.69 4.20% 1.01% 2312267.68 8.20% 0.44%